Vítejte ve společnosti MICROSITE CZ s.r.o. Děkujeme Vám za zájem o naše aplikace a služby („služby“). Služby poskytuje společnost MICROSITE CZ s.r.o., IČ: 24776653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 22.12.2010, Fakturační adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, tel.: 420 220 515 730, email. info@zdravotniregistr.cz

Dále jako Dodavatel.

Společnost MICROSITE CZ s.r.o. vydává dle Občanského zákoníku a dle Zákona o obchodních korporacích §1 – §786 Zákon č. 90/2012 Sb., tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“). Tyto VSP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, dodávání, provozování, změně, ukončení a stornování služeb Dodavatele. Objednáním nebo užíváním našich placených služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami a stáváte se naším zákazníkem, dále jako Objednatel. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s Dodavatelem smlouvu o spolupráci prostřednictvím objednávky služeb a v rámci těchto VSP. Objednání služby můžete provést různými způsoby. Písemně, telefonicky nebo prostřednictvím našich webových online formulářů. Zavazujeme se, že každé objednání služby budete mít u nás zdokumentováno. Tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“) jsou trvale veřejně přístupné na portálech, stránkách a službách Dodavatele.

Používání služeb
Při objednání a používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami a podmínkami, které jsou v rámci služeb k dispozici a to bez výhrad. Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby je možné využívat jen v mezích platných právních předpisů. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami. Smlouva o spolupráci představuje právně platnou rámcovou platformu, pro objednání a využívání služeb Dodavatele, konkrétně specifikovanou ve znění těchto VSP. Každá služba Dodavatele se řídí konkrétními licenčními podmínkami dané služby, které jsou popsány v licenci konkrétní služby, kterou vám poskytujeme. Licence shrnuje a upravuje charakteristiku, podmínky a parametry každé služby. Licence řádně specifikuje postup, termín vytvoření, rozsah a trvání služeb, které se zavazuje Dodavatel prodávající službu dodat Objednateli za úplatu stanovenou při objednání služby. Dodavatel veřejně zpřístupňuje části Licenčních podmínek konkrétních služeb. Objednatel souhlasí s tím, že některé specifické části Licenčních podmínek, pokud takové specifické části Licence služby vůbec obsahuje, může Dodavatel zpřístupnit až po navázání spolupráce, uzavření Smlouvy o spolupráci, nebo na výslovnou žádost zájemce o Objednání služeb. Odkazy na licenční podmínky všech objednaných služeb zašle Dodavatel na email Objednatele. Většina z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení. V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit. Ve službách používáme i služby třetích stran. Berte prosím na vědomí, že neručíme za formu a způsob zobrazování těchto služeb, jako neručíme ani za obsah vámi, Objednatelem prezentovaný a nejsme povinni zkoumat, zda neporušuje práva třetích stran. Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

Objednání služeb
Služby si u nás můžete objednat pouze závazně dle těchto VSP a to těmito formami: písemné objednávky zaslané na poštovní nebo emailovou adresu Dodavatele, vyplněním elektronického objednávkového formuláře na internetových stránkách Dodavatele, telefonickou objednávkou – distanční formou, prostřednictvím aktivní nebo pasivní telefonické podpory Dodavatele a klientské linky ústní nebo písemnou objednávkou v kanceláři Dodavatele podepsáním SMS Smlouvy pomocí objednávky SMS služby Dodavatele “UPORDER” zaplacením bankovního poplatku na účet Dodavatele. Objednáním služeb závazně výslovně souhlasíte s těmito VSP a uzavíráte Smlouvu o spolupráci ve znění aktuálních VSP k datu objednání služby. Objednatel prohlašuje, že rozumí těmto VSP i poskytovaným službám Dodavatele a na základě toho si objednává služby nebo dílo od Dodavatele k užívání a uzavírá s ním tuto Smlouvu o spolupráci. Plnou odpovědnost za porozumění těmto VSP Dodavatele nese v případě objednání Objednatel nebo jím pověřená osoba. Objednatel prohlašuje, že se s těmito VSP seznámil před objednáním si konkrétní služby nebo díla a že Dodavatel tyto VSP zpřístupnil. Telefonická podpora Dodavatele navrhuje distančně v hlasovém záznamu Objednateli uzavřít Smlouvu o spolupráci. Objednatel může s návrhem souhlasit objednáním služeb za cenu stanovenou v objednávce. Pokud Dodavatel smlouvu písemně nezruší do 25 hodin od objednání Objednatelem, má se za to, že s návrhem smlouvy Dodavatel souhlasí bez výhrad a zavazuje se dodat objednané služby řádně v termínu dle licenčních podmínek.
Odkazováním platným internetovým odkazem nebo slovním poukazem na místo, kde se tyto VSP nacházejí se má za to, že se Objednatel s těmito VSP měl možnost veřejně seznámit a je na jeho odpovědnosti, zda tak udělal nebo zda tak sám chce nebo potřebuje učinit. Dodavatel nemá povinnost citovat ve smluvních dokumentech tyto VSP v plném znění ani je doslovně předčítat při telefonickém objednání.
Dodavatel před objednáním služeb nebo produktu upozornil Objednatele na existenci VSP, které veřejně trvale zpřístupnil v plném znění před objednáním Objednatele a uzavřením Smlouvy o spolupráci.
Objednatel si je vědom, že s objednáním služeb nebo díla vznikají Dodavateli nezbytné přímé administrativní, grafické, tiskové, webové, programovací náklady. Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit ve výši stanovené Dodavatelem v Licenci nebo dle aktuálního Ceníku Dodavatele.
Dodavatel má povinnost řádně archivovat staré verze těchto VSP a na požádání je poskytnout Objednateli v plném znění. Objednatel uzavírá smlouvu o spolupráci vždy ve znění VSP aktuálních k datu objednávky. VSP se tam nemůžou zpětně měnit.
Dodavatel má povinnost pořídit hlasový záznam telefonické objednávky. Ten musí obsahovat souhlas s pořízením záznamu nebo jeho části. Dodavatel má povinnost tento zvukový záznam nebo jeho část poskytnout Objednateli na vyžádání. Objednatel souhlasí se zpracováním a pořízením tohoto záznamu telefonické objednávky. Tyto materiály lze poskytnout v případě potřeby i státním orgánům.
Objednatel souhlasí s pořizováním neveřejných hlasových záznamů hovorů s operátory Dodavatele za účelem stanovení si smluvních podmínek, provedení servisních úkonů, objednávek, obsahu dohod, nastavování služeb. Dodavatel tyto záznamy používá k spravování služeb a dokladování domluvených faktů za cílem spokojenosti obou stran se službami a jejich obsahem. Dodavatel nemá povinnost všechny materiály a záznamy archivovat trvale.

Zásady spolupráce
Dodavatel se zavazuje vyvíjet aktivitu ke spokojenosti Objednatele tak, aby naplnil smysl poskytovaných služeb a vytvářených děl.
Jako Dodavatel jsme si vědomi, že k vám máme odpovědnost. Zejména za vaši důvěru, kterou nám objednáním služeb projevujete.
Technické i administrativní záležitosti se zavazujeme řešit operativně v co nejkratším možném čase, často v řádu hodin. Pro výjimečné případy si vyhrazujeme dobu reakce a řešení problému do 15 pracovních dní.
Dodavatel deklaruje, že jeho služby a díla jsou zprostředkovány nebo prezentovány třetími stranami. Dodavatel proto neručí za úplný obsah takovýchto prezentací a deklaruje, že všechny podmínky a možnosti jednotlivých služeb a děl, které dodává a provozuje jsou jasně stanoveny ve VSP Dodavatele a v oficiálních prezentačních materiálech Dodavatele, zejména na webových stránkách služby Dodavatele a v Licencích služeb. Dodavatel k tomuto účelu rovněž zpřístupnil klientskou linku 800 787 800 (dále jen „klientská linka“) s pracovníky Dodavatele, kde v pracovních hodinách poskytuje komplexní, živé a odborné, technické informace o svých službách a dílech.
Dodavatel i Objednatel se zavazují, že každý vzájemný spor budou řešit společně dohodou, přičemž se zavazují najít rozumný kompromis tak, aby obě smluvní strany nebyly poškozeny.
Dodavatel i Objednatel se zavazují, že v případě jakéhokoli sporu nedojde žádnou smluvní stranou k poškozování dobrého jména smluvních stran, vyhrožování nebo k zveřejňování nepravdivých či neúplných informací kdekoliv v rámci internetu a veřejnosti.
Všechny konkrétní informace a skutečnosti ohledně nabídky a objednávky Objednatele, poskytnutých informací o Objednateli nebo Dodavateli a vzájemné smluvní spolupráci, zejména však postupu při poskytování služeb podléhají utajení a mlčenlivosti a bez souhlasu Dodavatele nebo Objednatele nesmí být předány ani sděleny žádné třetí straně.
Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu a nahradit ji adekvátně jinou službou.
Souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů, firemních údajů, čísel, kontaktů, adres, grafických nebo textových materiálů pro účely nezbytné pro provoz služeb Dodavatele a pro zlepšování výkonu služeb.

Garance služeb
Dodavatel se zavazuje na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí prezentovat dobré jméno Objednatele, jeho služeb či produktů za cílem zajištění nových klientů pro Objednatele a rozšiřování dobrého jména jeho podnikání.
Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním a technologickém odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.
Garantujeme vám slušné jednání a smysluplnou a pružnou komunikaci s námi. Garantujeme, že pro vás odvedeme slíbenou práci a dodáme objednané služby.
Garantujeme, že všechny stránky služeb, licenční podmínky, materiály vydané Dodavatelem a klientská linka Dodavatele prezentují pravdivě služby „tak, jak jsou“. Objednatel má právo se dotazovat a ověřovat informace na živé infolince Dodavatele.
Garantujeme vám poskytnutí veškerých nám dostupných statistik o vašich využitých službách, tak abyste si byli vědomi objemu a prospěšnosti odvedené práce.
Konkrétní garance odhadovaného nebo garantovaného výkonu služby je zveřejněna v Licenčních podmínkách služby, na kterou se výkon vztahuje.
Garanci funkčnosti služby dostáváte v souvislosti s opravdovým výkonem a funkčností poskytnutých nebo zprostředkovaných služeb. Garantujeme vám, že dle našich znalostí a zkušeností vám poskytneme maximálně funkční služby.
Společnost MICROSITE CZ s.r.o. ani její dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v objednávkách služby, nebo v písemné smlouvě, nebo v licenčních podmínkách služby nebo na stránkách souvisejících se službou nebo v propagačních materiálech oficiálně vydaných Dodavatelem.
V případě, že se Objednatel opozdí se zaplacením platby za objednané služby více než 5 dní od data řádné splatnosti uvedené na faktuře, proforma faktuře nebo příkazu k úhradě, bere Objednatel na vědomí, že Dodavatel není povinen dodržet smluvní garance služeb a je si vědom, že jako Objednatel trvale ztrácí nárok na tyto garance, jakož i závazky a benefity, které z nich pro smluvní strany vyplývají.
Například v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby či osobní představy se k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“.

Dodavatel poskytuje na prodané služby různé garance. Garance vrácení peněz a Písemná garance vrácení peněz je vázaná na konkrétní podmínky garance, zveřejněné v písemné smlouvě a v licenčních podmínkách produktu, které jsou závislé na kompletní obchodní nabídce Dodavatele. Objednatel dostává v rámci garance vrácení peněz taky možnost využít mnohé IT služby zdarma (import kartotéky, nastavení účtů a programu, zaškolení pracovníků). Objednatel dobrovolně vybírá a úkoluje Poskytovatele v tom, které služby zdarma si přeje využít. V případě uplatnění garance vrácení peněz a nevyužití kompletní zakoupené a zaplacené licence programu je Objednatel povinen uhradit Dodavateli reálně spotřebované, provedené a využité IT služby ve výši slev uvedených u služeb zdarma. Cenový rozdíl mezi cenou licence programu a dodaných IT služeb je povinen uhradit Dodavatel Objednateli, případně Objednatel Dodavateli.

Odměna za služby
Ceny služeb Dodavatele jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, na stránkách nebo v dokumentech Dodavatele. Jsme plátcem DPH.
Standardní splatnost daňových a platebních dokladů vystavených Dodavatelem je 14 dní. Požaduje-li klient individuální splatnost nebo rozložení sumy na splátky, je povinen požádat Dodavatele písemně návrhem (email) nebo využít SMS Smlouvy Dodavatele UPORDER. Pokud tak Objednatel neučiní do 24 hodin od objednávky, Dodavatel vystaví doklad se standardní splatností.
Délka služby i dodání služby jsou vždy konkrétně stanoveny v Licenci služby.
Cenu za objednané služby je Objednatel povinen uhradit na základě proforma faktury nebo faktury zaslané Dodavatelem Objednateli se 14 denní splatností, není-li písemně dohodnuto jinak.
Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny za objednané služby nebo díla a toto prodlení je delší než 30 dnů, má Dodavatel právo deaktivovat služby Objednatele nebo znemožnit užívání děl Objednatelem. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit smluvní cenu a není tím dotčeno ani právo Dodavatele na náhradu způsobené škody a sankční pokutu.
Objednatel je povinen i v případě deaktivovaných služeb uhradit Dodavateli smluvní cenu za dodané služby nebo díla a to včetně sankcí a poplatků za více práce způsobené deaktivací nebo omezením služeb a případnou zpětnou aktivaci služeb.
Uhradí-li Objednatel řádně dlužnou sumu za objednané služby nebo díla, Dodavatel aktivuje služby do 5 dní od obdržení úhrady v plném rozsahu.
Sumu za objednané a zaplacené služby ani její část Dodavatel nevrací Objednateli.
Přeplatky nad rámec objednávky se Dodavatel zavazuje vrátit na účet Objednatele, když o to Objednatel požádá písemně, předloží bližší informace o tomto přeplatku a identifikuje se. Pokud o zaslání přeplatku Objednatel nezažádá do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přeplatek zaslán na bankovní účet, vystaví Dodavatel k platbě řádný daňový doklad včetně DPH a na žádost Objednatele poskytne Objednateli adekvátní služby v ceně přeplatku korespondující se službami Objednatelem již objednanými.
Při vystavení proforma faktury nebo platebního příkazu se Dodavatel zavazuje vystavit Objednateli řádný daňový doklad za přijaté platby.

Porušení VSP
Objednatel i Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání druhé strany v rozporu s těmito VSP. Odstoupením od smlouvy se smluvní strana nevzdává práva na náhradu vzniklé škody.
Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu, která se stanovuje ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.
Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání Objednatele činí 832,- Kč bez DPH. Objednatel se zavazuje tyto náklady v případě takovéhoto upomínání Dodavateli uhradit.
Poruší-li Objednatel nebo Dodavatel některé body těchto VSP jsou povinni druhé smluvní straně nabídnout adekvátní finanční nebo non-finanční náhradu a kompenzaci za takovéto porušení, není-li písemně dohodnuto jinak.
Dodavatel je oprávněný předat dluh Objednatele na vymáhání třetí straně a to včetně informací o Smlouvě a objednávce třetí straně.

Ukončení, prodloužení nebo stornování služeb
Objednání služeb Objednatelem je vždy závazné.
Pokud Objednatel není ekonomickým subjektem, vykonávajícím ekonomickou podnikatelskou činnost, je tedy Spotřebitelem a může od objednání služeb odstoupit dle zákonem stanovené 14 denní lhůty od objednání a to bez udání důvodu. Pro ekonomické subjekty tato zákonná lhůta neplatí. Žádný ekonomický subjekt, podnikatel, není spotřebitelem a proto se na něj nevztahují a ani nemůžou vztahovat zákonné práva Spotřebitele.
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o spolupráci a těchto VSP odstoupit:
a) bezplatně do 24 hodin od objednávky služeb a uzavření této Smlouvy o spolupráci. b) po uhrazení storno poplatku za služby Dodavatele c) ukončením služeb Dodavatele. Objednanou službu lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednávky.
Po uplynutí této lhůty začínáme na objednávce Objednatele a vyhotovení služeb pracovat, aby je bylo možné dodat v čase a termínech stanovených v Licenci služby, ke kterým jsme se zavázali.
Objednatel je do 24 hodin od uzavření smlouvy a objednání služeb nebo díla oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu a bez nároku Dodavatele na odstupné ve formě storno poplatku. Objednatel musí do 24 hodin od uzavření smlouvy zaslat Dodavateli písemnou žádost o takovémto odstoupení a to elektronicky na email info@podpora24.com. V takovémto případě je celá výroba služby nebo díla zrušena ještě v plánovacím procesu a spolupráce ukončená bezplatně. Dodavatel o tomto stavu zašle Objednateli písemné potvrzení.
Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za objednané služby nebo díla od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V tomto případě se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli investované náklady a práci v podobě storno poplatku stanoveného individuálně Dodavatelem.
Ukončit lze pouze objednané a zaplacené služby. Ukončovat služby lze bez udání důvodu. Dodavatel má povinnost dané zaplacené služby deaktivovat na základě vaší písemné žádosti. Objednatel nemá nárok na vrácení adekvátní částky.
Tato smlouva se ukončuje uplynutím období všech objednaných služeb. Tato smlouva se může prodloužit uzavřením jakékoli nové objednávky na jakoukoliv dobu plnění služby a nebo smluvním automatickým prodloužením pojištěných smluvních podmínek na stejné období plnění služby.
Snížit nebo zvýšit finanční plnění objednávky, provést změnu objednaných služeb, lze v případech, kdy nebyly služby v akci nebo nebyly služby poskytnuty se slevou nebo služby ani jejich části nebyly ještě dodány. U služeb již zaplacených nelze měnit výši finančního plnění objednávky ani spolupráce, ani nelze požadovat po Dodavateli finanční rozdíl dle ceníku Dodavatele vyplývající z takovéto provedené změny.
Stornování služby a ukončení této Smlouvy o spolupráci po lhůtě 24 hodin od objednání Objednatelem je možné po zaplacení storno poplatku stanoveného Objednatelem v závislosti na míře vynaložené práce, na míře nákladů k přípravě, a v závislosti od úrovně vyhotovení a dodání služby Objednateli. Storno poplatek objednávky se vždy pohybuje od 70% ze sumy služby stanovené v objednávce služeb.
Objednatel se zavazuje od smlouvy odstoupit pouze písemně a to elektronickou nebo papírovou formou. Výpověď ze služby je platná pouze v případě, že Objednatel zároveň požádá Dodavatele o možnost uhrazení nákladů Dodavatele v podobě odstupného a o vystavení storno poplatku za objednané služby se splatností 5 dní. Objednatel se zavazuje tento storno poplatek v této splatnosti řádně uhradit. Dodavatel se zavazuje vystavit Objednateli odstupné v podobě storno poplatku bez zbytečného odkladu a zároveň deaktivovat služby.
V případě, že Objednatel dle těchto VSP od smlouvy odstoupí, smluvní strany si sjednávají odstupné v podobě smluvního storno poplatku ve výši minimálně 70% z ceny služby nebo díla stanovené v objednávce uzavřené smlouvy. Konečná výše storno poplatku je paušálně určena bez závislosti od dodané služby nebo díla a již dodaných a provedených prací v době odstoupení Objednatele.

Informace o těchto podmínkách
Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění těchto podmínek nebo Licencí byste měli pravidelně kontrolovat a to především před objednáním služeb. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na stránkách služby. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.
Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a společností MICROSITE CZ s.r.o. . Neudělují práva žádným třetím stranám.
Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoliv práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).
Všechny otázky těmito VSP neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.
Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNAVATELE:
Dodavatel je registrovaným správcem osobních údajů. Veškeré údaje získané od objednatele užívá dodavatel výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou uvedenou níže. Dodavatel si je vědom toho, že údaje získané na základě uzavřené smlouvy jsou nejen osobními, ale i citlivými údaji a vzhledem k citlivosti těchto osobních údajů dodavatel zajišťuje jejich náležité zabezpečení a uložení. Údaje budou chráněny před ztrátou, zničením, manipulací, zfalšováním a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.
Poskytnuté údaje jsou určeny výhradně pro potřeby dodavatele ke splnění podmínek uzavřené smlouvy. O jejich využití bude dodavatel objednatele informovat. V rámci plnění podmínek uzavřené smlouvy je však nezbytné, aby byly poskytnuté údaje dodavatelem sděleny příslušnému registrátoru elektronických podpisů anebo SÚKL za účelem registrace v CÚER. Bez sdělení poskytnutých údajů by nebylo možné zajistit vydání elektronického podpisu a/nebo provedení registrace v CÚER.
Dodavatel údaje jako správce údajů zpracovává v rozsahu, v jakém byly tyto poskytnuty v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi Objednatelem a Dodavatelem jako správcem osobních údajů, nebo v rozsahu v jakém je Dodavatele jako správce osobních údajů jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy. Takto shromážděné osobní údaje Dodavatel jako správce osobních údajů zpracovává za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci těchto podmínek, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana práv a plnění povinností Dodavatele, (v) vedení statistiky, (vi) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Poskytnutí údajů je dobrovolné, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.
Objednatel má za všech okolností právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Objednatel je oprávněn žádat o sdělení o zpracovávaných údajích, účelu a povaze zpracování údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Objednatel je oprávněn žádat o opravu osobních údajů, zjistí-li Objednatel, že některé zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Objednatel je rovněž oprávněn, v případě, že má za to, že údaje jsou zpracovány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele, žádat po Dodavateli vysvětlení, případně je Objednatel oprávněn požadovat, aby Dodavatel odstranil takto vzniklý závadný stav.
Poskytnuté údaje budou na základě písemné žádosti objednatele odstraněny z databáze Dodavatele. Jejich faktické odstranění však bude mít za následek nemožnost poskytování služeb.
Uzavřením a smlouvy uděluje objednatel souhlas se zpracováním všech Objednatelem poskytnutých údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel dále uděluje souhlas se zpracováním údajů a to v rozsahu uvedeném výše.
LICENČNÍ PODMÍNKY SLUŽEB SPOLEČNOSTI MICROSITE CZ s.r.o.:

Společnost MICROSITE CZ s.r.o. sídlo: Praha – Žižkov, Basilejské náměstí 99/10, PSČ 130 00, IČO: 24776653, je společností zastupující společnost BEE SITE:ES a.s. Sídlem Praha – Holešovice, Šimáčkova, 915/18, PSČ 170 00, IČO: 03789683., která je dodavatelem a provozovatelem aplikace VIZIT. Technický a administrativní servis vykonává dodavatel aplikace VIZIT nebo jeho subdodavatelé. Zastupující společnost MICROSITE CZ s.r.o. je zpracovatelem osobních údajů ve vztahu k Objednateli služeb a jeho osobních údajů. Společnost BEE SITE:ES a.s. je zpracovatelem osobních údajů subjektů údajů objednatele služby a dále Správcem osobních údajů ve vztahu k objednateli služby. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. Zpracovatelskou smlouvu – Smlouva o dodržovaní bezpečnosti při zpracování osobních údajů – je nutné stáhnout, stvrdit podpisem a archivovat. Tuto smlouvu, dokumenty k informační povinnosti a další dokumenty o vztahu Společnosti MICROSITE CZ.s.r.o. a BEE SITE:ES a.s. naleznete na adrese servis.vizitapp.cz/oou. Pakliže nenajdete potřebné informace na této adrese, obraťte se, prosím, na email info@vizitapp.cz.

Provozovatelem a vývojářem aplikace VIZIT a všech jejích modulů je společnost BEE SITE:ES a.s., Sídlo: Praha – Holešovice, Šimáčkova 915/18, PSČ 170 00, IČO: 03789683, Identifikátor datové schránky: urzw2du, všechny potřebné informace nejen o ochraně osobních údajů v rámci společnosti BEE SITE:ES a.s jakožto dodavateli a vývojáři aplikace naleznete na adrese https://servis.vizitapp.cz/oou/

Zpracovatelskou smlouvu – Smlouva o dodržování bezpečnosti při zpracování osobních údajů – je nutné stáhnout, stvrdit podpisem a archivovat. Tuto smlouvu, dokumenty k informační povinnosti  a další dokumenty o vztahu Společnosti MICROSITE CZ.s.r.o. a BEE SITE:ES a.s. naleznete na adrese servis.vizitapp.cz/oou. Pakliže nenajdete potřebné informace na této adrese, obraťte se, prosím, na email info@vizitapp.cz.

VIZIT AIS

Moderní ambulantní systém do ordinace. Všechny komponenty a moduly systému VIZIT AIS jsou popsány na webové prezentaci systému VIZIT www.ezdravotnictvi.cz.

LÉKAŘSKÁ POŠTA

Gratulujeme Vám. V předprodeji jste si zakoupili nový ambulantní modul mobilní online aplikace VIZIT LÉKAŘSKÁ POŠTA a získali jste tyto bonusy a garance, které Vám tímto potvrzujeme. 

Dodavatel se zavazuje dodat do ordinace šifrovací a komunikační program LÉKAŘSKÁ POŠTA. Program plně splňuje datový standard pro předávání dat ve zdravotnictví DASTA.

Prostřednictvím komunikačního klienta může ordinace elektronicky a bezpečnou formou oslovit 100% soukromých i státních českých ordinací. Lékař může odesílat jakoukoliv zdravotnickou dokumentaci prostřednictvím moderní šifrovací služby doslova jakémukoliv lékaři v České republice. 

Služba zabezpečuje dodržování standardů GDPR mezi ordinacemi a automaticky podepisuje Zpracovatelskou smlouvu mezi elektronickými schránkami v systému. 

Poštovní služba LÉKAŘSKÁ POŠTA rovněž umožňuje bezpečnou komunikaci a bezpečné předávání elektronické zdravotnické dokumentace a lékařských výsledků pacientovi ve standardu DASTA. Pacient nemusí Vaši ordinaci navštěvovat kvůli žádným lékařským dokumentům, vše mu můžete předat vzdáleně elektronicky a přímo v programu podepsat svým elektronickým podpisem bezplatně, nebo můžete tuto poštovní online službu poskytnout pacientovi za úplatu (jednoduchá platba kartou, platba převodem). 

Ordinace v programu získává účty Lékař, účty Sestřička a administrativní účet programu Účetní. Ve Vašem programu LÉKAŘSKÁ  POŠTA lze kompletně spravovat emailovou poštu ordinace a taky poštu ze státní datové schránky. 

Cena za program je konečná Uživatel neplatí za počet odeslaných a přijatých zpráv. 

Parametry programu a služby jsou pro obě strany podrobně popsány v prezentacích na adrese www.lekarskaposta.cz a na adrese www.ezdravotnictvi.cz.

CHYTRÝ KALENDÁŘ VIZIT SMART BOOKING 12

Dodavatel se zavazuje dodat do ordinace objednatele inteligentní online kalendář VIZIT SMART BOOKING. Pokročilý organizační a objednávací systém dokáže pacienta sám objednat a vyřídit za Vás všechny potřebné věci před i po návštěvě ordinace (připomínky, emaily, formuláře, úkoly personálu).

Chytrý kalendář na míru přizpůsobí Vaší práci a Vašim lékařským službám. Systém je plně online a responzivní pro pacienta i pro lékaře. Objednávky lze vyřizovat z počítače, z mobilu, odkudkoliv. Zároveň je celý systém připraven na telemedicínu 21.století včetně telefonické linky v systému.

Více aktuálních informací o systému naleznete na adrese: www.chytrykalendar.cz

Licence je zakoupena na 12 měsíců a začíná běžet po odevzdání systému objednateli.

K modulu SMART BOOKING dostáváte i platební a fakturační modul VIZIT KASA pro platby kartou v ordinaci, pro automatickou fakturaci a hlídání splatnosti.

Online systém SMART BOOKING je propojený s dalšími moduly lékařského programu VIZIT.

VIZIT Vám poskytuje další možnosti. Aktualizujte si svůj program podle Vašich potřeb:

VIZIT AIS – kompletní ambulantní systém pro soukromé ordinace, který je online a funguje na jakémkoliv zařízení s internetem, v ordinaci nebo u Vás doma.

LÉKAŘSKÁ POŠTA – šifrovaná komunikace s pacienty podle pravidel GDPR. Nabízí rovněž možnost zabezpečené komunikace s jakoukoliv ordinací v České republice.

Pro rozšíření Vašeho VIZIT programu kontaktujte svého osobního operátora.

Online ambulantní systém VIZIT byl v roce 2019 kontrolován Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). VIZIT splňuje přísná kritéria bezpečnosti a pravidla GDPR.

IT SLUŽBY ZDARMA – KOMPLETNÍ NASTAVENÍ KALENDÁŘE V HODNOTĚ 4.000 KORUN

Naším váženým klientům poskytujeme nadstandardní péči servisního oddělení. Při zakoupení, zaplacení a využití celé licence VIZIT SMART BOOKING můžete využít kompletní nastavení Chytrého kalendáře pro Vaši ordinaci na míru a zdarma. Nastavení obsahuje zejména nastavení časových bloků, nastavení služeb, nastavení uživatelů, nastavení objednávání na stránkách ordinace.

Tuto službu lze zdarma využít 6 měsíců od zprovoznění licence objednávacího programu VIZIT SMART BOOKING ve Vaší ordinaci.

Vhodný termín služby si pohodlně rezervujte v Chytrém kalendáři.

IT SLUŽBY ZDARMA – ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU ORDINACE V HODNOTĚ 1.000,- KORUN

Snadné a intenzivní, vzdálené zaškolení provedou naší technici elektronicky, přímo na Vašem počítači. K dispozici dostanete i krátké instruktážní videa, která Vám představí jednotlivé funkce. Zaškolení je poskytováno maximálně 2 osobám, které určí objednatel.

Při zakoupení, zaplacení a využití celé licence VIZIT SMART BOOKING můžete využít kompletní zaškolení pro Vaši ordinaci zdarma. Tuto službu lze zdarma využít 6 měsíců od zprovoznění licence objednávacího programu VIZIT SMART BOOKING ve Vaší ordinaci.

Vhodný termín služby si pohodlně rezervujte v Chytrém kalendáři.

IT SLUŽBY ZDARMA – IMPORT KARTOTÉKY PACIENTŮ V HODNOTĚ 3.500 KORUN

Odborným a zabezpečeným způsobem Vám naše IT podpora převede kartotéku pacientů do programu VIZIT. Práce s kalendářem se tak stane zcela plynulou a je možné plně využít všech chytrých funkcí. Používáním kartotéky v rámci objednávání pacientů můžete snadno zabezpečit pravidelnou aktualizaci údajů v kartotéce a zvýšit její hodnotu.

Export kartotéky ze stávajícího ambulantního programu (případné dešifrování kartotéky) provede Objednatel a dodá ho zabezpečený způsobem IT pracovníkům Dodavatele. Při práci s kartotékou a osobními údaji, se obě smluvní strany zavazují k bezpodmínečnému dodržování zásad ochrany osobních údajů a pravidel GDPR. Tato služba je poskytována pouze na základě přísných bezpečnostních pravidel a postupů, které musí dodržovat jak Dodavatel tak Objednatel.

Při zakoupení, zaplacení a využití celé licence VIZIT SMART BOOKING můžete využít import kartotéky pacientů pro Vaši ordinaci zdarma. Tuto službu lze zdarma využít 6 měsíců od zprovoznění licence objednávacího programu VIZIT SMART BOOKING ve Vaší ordinaci.

Vhodný termín služby si pohodlně rezervujte v Chytrém kalendáři.

VOUCHER NA NASTAVENÍ AMBULANTNÍHO SYSTÉMU VIZIT AIS ZDARMA – NASTAVENÍ V HODNOTĚ 5.000 KORUN

Můžete používat kompletní moderní ambulantní systém zcela bez instalace. Informační online technologie 21. století Vám v ordinaci ulehčí denní praxi, i pracovní administrativu. Vyzkoušejte online ambulantní program VIZIT AIS.

Nastavení obsahuje zejména kompletní nastavení účtu ordinace a účtu správce. Nastavení vyúčtování na pojišťovny, nastavení elektronického podpisu a SUKL certifikátu, nastavení ereceptů a eneschopenky. Slevový voucher můžete využít 90 dní od zaplacení této objednávky.

NASTAVENÍ IT SLUŽEB SERVISNÍM ODDĚLENÍM

Našim nejváženějším klientům poskytneme nadstandardní péči servisního oddělení. Nastavení Chytrého kalendáře pro ordinace máte od nás zdarma.

———————————

LETÁČKY PRO CHYTRÝ KALENDÁŘ DO ČEKÁRNY 600 KUSU

Na základě objednávky Vám doručíme do ordinace informační letáčky o Chytrém objednávání, které budou vytištěné přímo pro Vaší ordinaci. Do 30 dnů Vám přijde do ordinace bezplatně balíček letáčků, které si umístíte do čekárny.  V případě jakýchkoliv otázek nás kontaktujte.

IT SLUŽBY – ODBORNÁ ÚPRAVA KARTOTÉKY PACIENTŮ 

Opravíme Vaši kartotéku do takové míry, do jaké to bude možné. Naši IT technici provedou ruční úpravu Vaší staré kartotéky. Některé starší ambulantní programy nevyžadují dodržování pravidel databáze a uživatelé proto ukládají informace do polí, které pro tyto data nejsou určena. To může způsobit problém při převodu kartotéky do moderních online systémů, které využívají konkrétní data pro automatické služby a procesy při zpracování výpočetních úkonů a při komunikaci s klienty. Pokusíme se pro Vás opravit co nejvíce databázových chyb v kartotéce, co jen to bude možné.

Používání moderního ambulantního systému VIZIT Vám následně zaručí mít kartotéku pacientů (data, kontakty, doklady) v maximálně funkčním stavu, co do velké míry zvyšuje hodnotu Vaší kartotéky a možnosti práce s ní.

Export kartotéky ze stávajícího ambulantního programu (případně dešifrování kartotéky) provede Objednatel a dodá ho zabezpečeným způsobem IT pracovníkům Dodavatele. Při práci s kartotékou a osobními údaji, se obě smluvní strany zavazují k bezpodmínečnému dodržování zásad ochrany osobních údajů a pravidel GDPR. Tato služba je poskytována pouze na základě přísných bezpečnostních pravidel a postupů, které musí dodržovat jak Dodavatel tak Objednatel.

IT SLUŽBY – ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU ORDINACE 950,-

Snadné a intenzivní, vzdálené zaškolení provedou naší technici elektronicky, přímo na Vašem počítači. K dispozici dostanete i krátké instruktážní videa, která Vám představí jednotlivé funkce. Zaškolení je poskytováno maximálně 2 osobám, které určí objednatel.

Vítejte ve společnosti MICROSITE CZ s.r.o.
Děkujeme vám za zájem o naše aplikace a služby („služby“). Služby poskytuje společnost MICROSITE CZ s.r.o., IČ: 24776653, zapsaná v obchodním rejstříku

Publikace těchto VSP
Verze 1.1 těchto VSP publikována dne  13.05.2022
 Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost MICROSITE CZ s.r.o., naleznete na kontaktní stránce.

Verze 1.0 VSP platné do 12.09.2022
Zobrazit znění

 

Vítejte ve společnosti MICROSITE CZ s.r.o. Děkujeme Vám za zájem o naše aplikace a služby („služby“). Služby poskytuje společnost MICROSITE CZ s.r.o., IČ: 24776653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 22.12.2010, Fakturační adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, tel.: 420 220 515 730, email. info@zdravotniregistr.cz

 

 

 

Dále jako Dodavatel.

 

 

 

Společnost MICROSITE CZ s.r.o. vydává dle Občanského zákoníku a dle Zákona o obchodních korporacích §1 – §786 Zákon č. 90/2012 Sb., tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“). Tyto VSP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, dodávání, provozování, změně, ukončení a stornování služeb Dodavatele. Objednáním nebo užíváním našich placených služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami a stáváte se naším zákazníkem, dále jako Objednatel. Pečlivě si je prosím přečtěte.

 

 

 

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s Dodavatelem smlouvu o spolupráci prostřednictvím objednávky služeb a v rámci těchto VSP. Objednání služby můžete provést různými způsoby. Písemně, telefonicky nebo prostřednictvím našich webových online formulářů. Zavazujeme se, že každé objednání služby budete mít u nás zdokumentováno. Tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“) jsou trvale veřejně přístupné na portálech, stránkách a službách Dodavatele.

 

 

 

Používání služeb
Při objednání a používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami a podmínkami, které jsou v rámci služeb k dispozici a to bez výhrad. Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby je možné využívat jen v mezích platných právních předpisů. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami. Smlouva o spolupráci představuje právně platnou rámcovou platformu, pro objednání a využívání služeb Dodavatele, konkrétně specifikovanou ve znění těchto VSP. Každá služba Dodavatele se řídí konkrétními licenčními podmínkami dané služby, které jsou popsány v licenci konkrétní služby, kterou vám poskytujeme. Licence shrnuje a upravuje charakteristiku, podmínky a parametry každé služby. Licence řádně specifikuje postup, termín vytvoření, rozsah a trvání služeb, které se zavazuje Dodavatel prodávající službu dodat Objednateli za úplatu stanovenou při objednání služby. Dodavatel veřejně zpřístupňuje části Licenčních podmínek konkrétních služeb. Objednatel souhlasí s tím, že některé specifické části Licenčních podmínek, pokud takové specifické části Licence služby vůbec obsahuje, může Dodavatel zpřístupnit až po navázání spolupráce, uzavření Smlouvy o spolupráci, nebo na výslovnou žádost zájemce o Objednání služeb. Odkazy na licenční podmínky všech objednaných služeb zašle Dodavatel na email Objednatele. Většina z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení. V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit. Ve službách používáme i služby třetích stran. Berte prosím na vědomí, že neručíme za formu a způsob zobrazování těchto služeb, jako neručíme ani za obsah vámi, Objednatelem prezentovaný a nejsme povinni zkoumat, zda neporušuje práva třetích stran. Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

 

 

 

Objednání služeb
Služby si u nás můžete objednat pouze závazně dle těchto VSP a to těmito formami: písemné objednávky zaslané na poštovní nebo emailovou adresu Dodavatele, vyplněním elektronického objednávkového formuláře na internetových stránkách Dodavatele, telefonickou objednávkou – distanční formou, prostřednictvím aktivní nebo pasivní telefonické podpory Dodavatele a klientské linky ústní nebo písemnou objednávkou v kanceláři Dodavatele podepsáním SMS Smlouvy pomocí objednávky SMS služby Dodavatele “UPORDER” zaplacením bankovního poplatku na účet Dodavatele. Objednáním služeb závazně výslovně souhlasíte s těmito VSP a uzavíráte Smlouvu o spolupráci ve znění aktuálních VSP k datu objednání služby. Objednatel prohlašuje, že rozumí těmto VSP i poskytovaným službám Dodavatele a na základě toho si objednává služby nebo dílo od Dodavatele k užívání a uzavírá s ním tuto Smlouvu o spolupráci. Plnou odpovědnost za porozumění těmto VSP Dodavatele nese v případě objednání Objednatel nebo jím pověřená osoba. Objednatel prohlašuje, že se s těmito VSP seznámil před objednáním si konkrétní služby nebo díla a že Dodavatel tyto VSP zpřístupnil. Telefonická podpora Dodavatele navrhuje distančně v hlasovém záznamu Objednateli uzavřít Smlouvu o spolupráci. Objednatel může s návrhem souhlasit objednáním služeb za cenu stanovenou v objednávce. Pokud Dodavatel smlouvu písemně nezruší do 25 hodin od objednání Objednatelem, má se za to, že s návrhem smlouvy Dodavatel souhlasí bez výhrad a zavazuje se dodat objednané služby řádně v termínu dle licenčních podmínek.
Odkazováním platným internetovým odkazem nebo slovním poukazem na místo, kde se tyto VSP nacházejí se má za to, že se Objednatel s těmito VSP měl možnost veřejně seznámit a je na jeho odpovědnosti, zda tak udělal nebo zda tak sám chce nebo potřebuje učinit. Dodavatel nemá povinnost citovat ve smluvních dokumentech tyto VSP v plném znění ani je doslovně předčítat při telefonickém objednání.
Dodavatel před objednáním služeb nebo produktu upozornil Objednatele na existenci VSP, které veřejně trvale zpřístupnil v plném znění před objednáním Objednatele a uzavřením Smlouvy o spolupráci.
Objednatel si je vědom, že s objednáním služeb nebo díla vznikají Dodavateli nezbytné přímé administrativní, grafické, tiskové, webové, programovací náklady. Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit ve výši stanovené Dodavatelem v Licenci nebo dle aktuálního Ceníku Dodavatele.
Dodavatel má povinnost řádně archivovat staré verze těchto VSP a na požádání je poskytnout Objednateli v plném znění. Objednatel uzavírá smlouvu o spolupráci vždy ve znění VSP aktuálních k datu objednávky. VSP se tam nemůžou zpětně měnit.
Dodavatel má povinnost pořídit hlasový záznam telefonické objednávky. Ten musí obsahovat souhlas s pořízením záznamu nebo jeho části. Dodavatel má povinnost tento zvukový záznam nebo jeho část poskytnout Objednateli na vyžádání. Objednatel souhlasí se zpracováním a pořízením tohoto záznamu telefonické objednávky. Tyto materiály lze poskytnout v případě potřeby i státním orgánům.
Objednatel souhlasí s pořizováním neveřejných hlasových záznamů hovorů s operátory Dodavatele za účelem stanovení si smluvních podmínek, provedení servisních úkonů, objednávek, obsahu dohod, nastavování služeb. Dodavatel tyto záznamy používá k spravování služeb a dokladování domluvených faktů za cílem spokojenosti obou stran se službami a jejich obsahem. Dodavatel nemá povinnost všechny materiály a záznamy archivovat trvale.

 

 

 

Zásady spolupráce
Dodavatel se zavazuje vyvíjet aktivitu ke spokojenosti Objednatele tak, aby naplnil smysl poskytovaných služeb a vytvářených děl.
Jako Dodavatel jsme si vědomi, že k vám máme odpovědnost. Zejména za vaši důvěru, kterou nám objednáním služeb projevujete.
Technické i administrativní záležitosti se zavazujeme řešit operativně v co nejkratším možném čase, často v řádu hodin. Pro výjimečné případy si vyhrazujeme dobu reakce a řešení problému do 15 pracovních dní.
Dodavatel deklaruje, že jeho služby a díla jsou zprostředkovány nebo prezentovány třetími stranami. Dodavatel proto neručí za úplný obsah takovýchto prezentací a deklaruje, že všechny podmínky a možnosti jednotlivých služeb a děl, které dodává a provozuje jsou jasně stanoveny ve VSP Dodavatele a v oficiálních prezentačních materiálech Dodavatele, zejména na webových stránkách služby Dodavatele a v Licencích služeb. Dodavatel k tomuto účelu rovněž zpřístupnil klientskou linku 800 787 800 (dále jen „klientská linka“) s pracovníky Dodavatele, kde v pracovních hodinách poskytuje komplexní, živé a odborné, technické informace o svých službách a dílech.
Dodavatel i Objednatel se zavazují, že každý vzájemný spor budou řešit společně dohodou, přičemž se zavazují najít rozumný kompromis tak, aby obě smluvní strany nebyly poškozeny.
Dodavatel i Objednatel se zavazují, že v případě jakéhokoli sporu nedojde žádnou smluvní stranou k poškozování dobrého jména smluvních stran, vyhrožování nebo k zveřejňování nepravdivých či neúplných informací kdekoliv v rámci internetu a veřejnosti.
Všechny konkrétní informace a skutečnosti ohledně nabídky a objednávky Objednatele, poskytnutých informací o Objednateli nebo Dodavateli a vzájemné smluvní spolupráci, zejména však postupu při poskytování služeb podléhají utajení a mlčenlivosti a bez souhlasu Dodavatele nebo Objednatele nesmí být předány ani sděleny žádné třetí straně.
Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu a nahradit ji adekvátně jinou službou.
Souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů, firemních údajů, čísel, kontaktů, adres, grafických nebo textových materiálů pro účely nezbytné pro provoz služeb Dodavatele a pro zlepšování výkonu služeb.

 

 

 

Garance služeb
Dodavatel se zavazuje na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí prezentovat dobré jméno Objednatele, jeho služeb či produktů za cílem zajištění nových klientů pro Objednatele a rozšiřování dobrého jména jeho podnikání.
Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním a technologickém odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.
Garantujeme vám slušné jednání a smysluplnou a pružnou komunikaci s námi. Garantujeme, že pro vás odvedeme slíbenou práci a dodáme objednané služby.
Garantujeme, že všechny stránky služeb, licenční podmínky, materiály vydané Dodavatelem a klientská linka Dodavatele prezentují pravdivě služby „tak, jak jsou“. Objednatel má právo se dotazovat a ověřovat informace na živé infolince Dodavatele.
Garantujeme vám poskytnutí veškerých nám dostupných statistik o vašich využitých službách, tak abyste si byli vědomi objemu a prospěšnosti odvedené práce.
Konkrétní garance odhadovaného nebo garantovaného výkonu služby je zveřejněna v Licenčních podmínkách služby, na kterou se výkon vztahuje.
Garanci funkčnosti služby dostáváte v souvislosti s opravdovým výkonem a funkčností poskytnutých nebo zprostředkovaných služeb. Garantujeme vám, že dle našich znalostí a zkušeností vám poskytneme maximálně funkční služby.
Společnost MICROSITE CZ s.r.o. ani její dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v objednávkách služby, nebo v písemné smlouvě, nebo v licenčních podmínkách služby nebo na stránkách souvisejících se službou nebo v propagačních materiálech oficiálně vydaných Dodavatelem.
V případě, že se Objednatel opozdí se zaplacením platby za objednané služby více než 5 dní od data řádné splatnosti uvedené na faktuře, proforma faktuře nebo příkazu k úhradě, bere Objednatel na vědomí, že Dodavatel není povinen dodržet smluvní garance služeb a je si vědom, že jako Objednatel trvale ztrácí nárok na tyto garance, jakož i závazky a benefity, které z nich pro smluvní strany vyplývají.
Například v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby či osobní představy se k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“.

 

 

 

Dodavatel poskytuje na prodané služby různé garance. Garance vrácení peněz a Písemná garance vrácení peněz je vázaná na konkrétní podmínky garance, zveřejněné v písemné smlouvě a v licenčních podmínkách produktu, které jsou závislé na kompletní obchodní nabídce Dodavatele. Objednatel dostává v rámci garance vrácení peněz taky možnost využít mnohé IT služby zdarma (import kartotéky, nastavení účtů a programu, zaškolení pracovníků). Objednatel dobrovolně vybírá a úkoluje Poskytovatele v tom, které služby zdarma si přeje využít. V případě uplatnění garance vrácení peněz a nevyužití kompletní zakoupené a zaplacené licence programu je Objednatel povinen uhradit Dodavateli reálně spotřebované, provedené a využité IT služby ve výši slev uvedených u služeb zdarma. Cenový rozdíl mezi cenou licence programu a dodaných IT služeb je povinen uhradit Dodavatel Objednateli, případně Objednatel Dodavateli.

 

 

 

Odměna za služby
Ceny služeb Dodavatele jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, na stránkách nebo v dokumentech Dodavatele. Jsme plátcem DPH.
Standardní splatnost daňových a platebních dokladů vystavených Dodavatelem je 14 dní. Požaduje-li klient individuální splatnost nebo rozložení sumy na splátky, je povinen požádat Dodavatele písemně návrhem (email) nebo využít SMS Smlouvy Dodavatele UPORDER. Pokud tak Objednatel neučiní do 24 hodin od objednávky, Dodavatel vystaví doklad se standardní splatností.
Délka služby i dodání služby jsou vždy konkrétně stanoveny v Licenci služby.
Cenu za objednané služby je Objednatel povinen uhradit na základě proforma faktury nebo faktury zaslané Dodavatelem Objednateli se 14 denní splatností, není-li písemně dohodnuto jinak.
Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny za objednané služby nebo díla a toto prodlení je delší než 30 dnů, má Dodavatel právo deaktivovat služby Objednatele nebo znemožnit užívání děl Objednatelem. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit smluvní cenu a není tím dotčeno ani právo Dodavatele na náhradu způsobené škody a sankční pokutu.
Objednatel je povinen i v případě deaktivovaných služeb uhradit Dodavateli smluvní cenu za dodané služby nebo díla a to včetně sankcí a poplatků za více práce způsobené deaktivací nebo omezením služeb a případnou zpětnou aktivaci služeb.
Uhradí-li Objednatel řádně dlužnou sumu za objednané služby nebo díla, Dodavatel aktivuje služby do 5 dní od obdržení úhrady v plném rozsahu.
Sumu za objednané a zaplacené služby ani její část Dodavatel nevrací Objednateli.
Přeplatky nad rámec objednávky se Dodavatel zavazuje vrátit na účet Objednatele, když o to Objednatel požádá písemně, předloží bližší informace o tomto přeplatku a identifikuje se. Pokud o zaslání přeplatku Objednatel nezažádá do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přeplatek zaslán na bankovní účet, vystaví Dodavatel k platbě řádný daňový doklad včetně DPH a na žádost Objednatele poskytne Objednateli adekvátní služby v ceně přeplatku korespondující se službami Objednatelem již objednanými.
Při vystavení proforma faktury nebo platebního příkazu se Dodavatel zavazuje vystavit Objednateli řádný daňový doklad za přijaté platby.

 

 

 

Porušení VSP
Objednatel i Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání druhé strany v rozporu s těmito VSP. Odstoupením od smlouvy se smluvní strana nevzdává práva na náhradu vzniklé škody.
Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu, která se stanovuje ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.
Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání Objednatele činí 832,- Kč bez DPH. Objednatel se zavazuje tyto náklady v případě takovéhoto upomínání Dodavateli uhradit.
Poruší-li Objednatel nebo Dodavatel některé body těchto VSP jsou povinni druhé smluvní straně nabídnout adekvátní finanční nebo non-finanční náhradu a kompenzaci za takovéto porušení, není-li písemně dohodnuto jinak.
Dodavatel je oprávněný předat dluh Objednatele na vymáhání třetí straně a to včetně informací o Smlouvě a objednávce třetí straně.

 

 

 

Ukončení, prodloužení nebo stornování služeb
Objednání služeb Objednatelem je vždy závazné.
Pokud Objednatel není ekonomickým subjektem, vykonávajícím ekonomickou podnikatelskou činnost, je tedy Spotřebitelem a může od objednání služeb odstoupit dle zákonem stanovené 14 denní lhůty od objednání a to bez udání důvodu. Pro ekonomické subjekty tato zákonná lhůta neplatí. Žádný ekonomický subjekt, podnikatel, není spotřebitelem a proto se na něj nevztahují a ani nemůžou vztahovat zákonné práva Spotřebitele.
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o spolupráci a těchto VSP odstoupit:
a) bezplatně do 24 hodin od objednávky služeb a uzavření této Smlouvy o spolupráci. b) po uhrazení storno poplatku za služby Dodavatele c) ukončením služeb Dodavatele. Objednanou službu lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednávky.
Po uplynutí této lhůty začínáme na objednávce Objednatele a vyhotovení služeb pracovat, aby je bylo možné dodat v čase a termínech stanovených v Licenci služby, ke kterým jsme se zavázali.
Objednatel je do 24 hodin od uzavření smlouvy a objednání služeb nebo díla oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu a bez nároku Dodavatele na odstupné ve formě storno poplatku. Objednatel musí do 24 hodin od uzavření smlouvy zaslat Dodavateli písemnou žádost o takovémto odstoupení a to elektronicky na email info@podpora24.com. V takovémto případě je celá výroba služby nebo díla zrušena ještě v plánovacím procesu a spolupráce ukončená bezplatně. Dodavatel o tomto stavu zašle Objednateli písemné potvrzení.
Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za objednané služby nebo díla od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V tomto případě se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli investované náklady a práci v podobě storno poplatku stanoveného individuálně Dodavatelem.
Ukončit lze pouze objednané a zaplacené služby. Ukončovat služby lze bez udání důvodu. Dodavatel má povinnost dané zaplacené služby deaktivovat na základě vaší písemné žádosti. Objednatel nemá nárok na vrácení adekvátní částky.
Tato smlouva se ukončuje uplynutím období všech objednaných služeb. Tato smlouva se může prodloužit uzavřením jakékoli nové objednávky na jakoukoliv dobu plnění služby a nebo smluvním automatickým prodloužením pojištěných smluvních podmínek na stejné období plnění služby.
Snížit nebo zvýšit finanční plnění objednávky, provést změnu objednaných služeb, lze v případech, kdy nebyly služby v akci nebo nebyly služby poskytnuty se slevou nebo služby ani jejich části nebyly ještě dodány. U služeb již zaplacených nelze měnit výši finančního plnění objednávky ani spolupráce, ani nelze požadovat po Dodavateli finanční rozdíl dle ceníku Dodavatele vyplývající z takovéto provedené změny.
Stornování služby a ukončení této Smlouvy o spolupráci po lhůtě 24 hodin od objednání Objednatelem je možné po zaplacení storno poplatku stanoveného Objednatelem v závislosti na míře vynaložené práce, na míře nákladů k přípravě, a v závislosti od úrovně vyhotovení a dodání služby Objednateli. Storno poplatek objednávky se vždy pohybuje od 70% ze sumy služby stanovené v objednávce služeb.
Objednatel se zavazuje od smlouvy odstoupit pouze písemně a to elektronickou nebo papírovou formou. Výpověď ze služby je platná pouze v případě, že Objednatel zároveň požádá Dodavatele o možnost uhrazení nákladů Dodavatele v podobě odstupného a o vystavení storno poplatku za objednané služby se splatností 5 dní. Objednatel se zavazuje tento storno poplatek v této splatnosti řádně uhradit. Dodavatel se zavazuje vystavit Objednateli odstupné v podobě storno poplatku bez zbytečného odkladu a zároveň deaktivovat služby.
V případě, že Objednatel dle těchto VSP od smlouvy odstoupí, smluvní strany si sjednávají odstupné v podobě smluvního storno poplatku ve výši minimálně 70% z ceny služby nebo díla stanovené v objednávce uzavřené smlouvy. Konečná výše storno poplatku je paušálně určena bez závislosti od dodané služby nebo díla a již dodaných a provedených prací v době odstoupení Objednatele.

 

 

 

Informace o těchto podmínkách
Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění těchto podmínek nebo Licencí byste měli pravidelně kontrolovat a to především před objednáním služeb. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na stránkách služby. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.
Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a společností MICROSITE CZ s.r.o. . Neudělují práva žádným třetím stranám.
Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoliv práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).
Všechny otázky těmito VSP neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.
Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

 

 

 

USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNAVATELE:
Dodavatel je registrovaným správcem osobních údajů. Veškeré údaje získané od objednatele užívá dodavatel výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou uvedenou níže. Dodavatel si je vědom toho, že údaje získané na základě uzavřené smlouvy jsou nejen osobními, ale i citlivými údaji a vzhledem k citlivosti těchto osobních údajů dodavatel zajišťuje jejich náležité zabezpečení a uložení. Údaje budou chráněny před ztrátou, zničením, manipulací, zfalšováním a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.
Poskytnuté údaje jsou určeny výhradně pro potřeby dodavatele ke splnění podmínek uzavřené smlouvy. O jejich využití bude dodavatel objednatele informovat. V rámci plnění podmínek uzavřené smlouvy je však nezbytné, aby byly poskytnuté údaje dodavatelem sděleny příslušnému registrátoru elektronických podpisů anebo SÚKL za účelem registrace v CÚER. Bez sdělení poskytnutých údajů by nebylo možné zajistit vydání elektronického podpisu a/nebo provedení registrace v CÚER.
Dodavatel údaje jako správce údajů zpracovává v rozsahu, v jakém byly tyto poskytnuty v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi Objednatelem a Dodavatelem jako správcem osobních údajů, nebo v rozsahu v jakém je Dodavatele jako správce osobních údajů jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy. Takto shromážděné osobní údaje Dodavatel jako správce osobních údajů zpracovává za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci těchto podmínek, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana práv a plnění povinností Dodavatele, (v) vedení statistiky, (vi) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Poskytnutí údajů je dobrovolné, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.
Objednatel má za všech okolností právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Objednatel je oprávněn žádat o sdělení o zpracovávaných údajích, účelu a povaze zpracování údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Objednatel je oprávněn žádat o opravu osobních údajů, zjistí-li Objednatel, že některé zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Objednatel je rovněž oprávněn, v případě, že má za to, že údaje jsou zpracovány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele, žádat po Dodavateli vysvětlení, případně je Objednatel oprávněn požadovat, aby Dodavatel odstranil takto vzniklý závadný stav.
Poskytnuté údaje budou na základě písemné žádosti objednatele odstraněny z databáze Dodavatele. Jejich faktické odstranění však bude mít za následek nemožnost poskytování služeb.
Uzavřením a smlouvy uděluje objednatel souhlas se zpracováním všech Objednatelem poskytnutých údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel dále uděluje souhlas se zpracováním údajů a to v rozsahu uvedeném výše.
LICENČNÍ PODMÍNKY SLUŽEB SPOLEČNOSTI MICROSITE CZ s.r.o.:

 

 

 

Společnost MICROSITE CZ s.r.o. sídlo: Praha – Žižkov, Basilejské náměstí 99/10, PSČ 130 00, IČO: 24776653, je společností zastupující společnost BEE SITE:ES a.s. Sídlem Praha – Holešovice, Šimáčkova, 915/18, PSČ 170 00, IČO: 03789683., která je dodavatelem a provozovatelem aplikace VIZIT. Technický a administrativní servis vykonává dodavatel aplikace VIZIT nebo jeho subdodavatelé. Zastupující společnost MICROSITE CZ s.r.o. je zpracovatelem osobních údajů ve vztahu k Objednateli služeb a jeho osobních údajů. Společnost BEE SITE:ES a.s. je zpracovatelem osobních údajů subjektů údajů objednatele služby a dále Správcem osobních údajů ve vztahu k objednateli služby. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. Zpracovatelskou smlouvu – Smlouva o dodržovaní bezpečnosti při zpracování osobních údajů – je nutné stáhnout, stvrdit podpisem a archivovat. Tuto smlouvu, dokumenty k informační povinnosti a další dokumenty o vztahu Společnosti MICROSITE CZ.s.r.o. a BEE SITE:ES a.s. naleznete na adrese servis.vizitapp.cz/oou. Pakliže nenajdete potřebné informace na této adrese, obraťte se, prosím, na email info@vizitapp.cz.

 

 

 

Provozovatelem a vývojářem aplikace VIZIT a všech jejích modulů je společnost BEE SITE:ES a.s., Sídlo: Praha – Holešovice, Šimáčkova 915/18, PSČ 170 00, IČO: 03789683, Identifikátor datové schránky: urzw2du, všechny potřebné informace nejen o ochraně osobních údajů v rámci společnosti BEE SITE:ES a.s jakožto dodavateli a vývojáři aplikace naleznete na adrese https://servis.vizitapp.cz/oou/

 

 

 

Zpracovatelskou smlouvu – Smlouva o dodržování bezpečnosti při zpracování osobních údajů – je nutné stáhnout, stvrdit podpisem a archivovat. Tuto smlouvu, dokumenty k informační povinnosti  a další dokumenty o vztahu Společnosti MICROSITE CZ.s.r.o. a BEE SITE:ES a.s. naleznete na adrese servis.vizitapp.cz/oou. Pakliže nenajdete potřebné informace na této adrese, obraťte se, prosím, na email info@vizitapp.cz.

 

 

 

VIZIT AIS

 

 

 

Moderní ambulantní systém do ordinace. Všechny komponenty a moduly systému VIZIT AIS jsou popsány na webové prezentaci systému VIZIT www.ezdravotnictvi.cz.

 

 

 

LÉKAŘSKÁ POŠTA

 

 

 

Gratulujeme Vám. V předprodeji jste si zakoupili nový ambulantní modul mobilní online aplikace VIZIT LÉKAŘSKÁ POŠTA a získali jste tyto bonusy a garance, které Vám tímto potvrzujeme.

 

 

 

Dodavatel se zavazuje dodat do ordinace šifrovací a komunikační program LÉKAŘSKÁ POŠTA. Program plně splňuje datový standard pro předávání dat ve zdravotnictví DASTA.

 

 

 

Prostřednictvím komunikačního klienta může ordinace elektronicky a bezpečnou formou oslovit 100% soukromých i státních českých ordinací. Lékař může odesílat jakoukoliv zdravotnickou dokumentaci prostřednictvím moderní šifrovací služby doslova jakémukoliv lékaři v České republice.

 

 

 

Služba zabezpečuje dodržování standardů GDPR mezi ordinacemi a automaticky podepisuje Zpracovatelskou smlouvu mezi elektronickými schránkami v systému.

 

 

 

Poštovní služba LÉKAŘSKÁ POŠTA rovněž umožňuje bezpečnou komunikaci a bezpečné předávání elektronické zdravotnické dokumentace a lékařských výsledků pacientovi ve standardu DASTA. Pacient nemusí Vaši ordinaci navštěvovat kvůli žádným lékařským dokumentům, vše mu můžete předat vzdáleně elektronicky a přímo v programu podepsat svým elektronickým podpisem bezplatně, nebo můžete tuto poštovní online službu poskytnout pacientovi za úplatu (jednoduchá platba kartou, platba převodem).

 

 

 

Ordinace v programu získává účty Lékař, účty Sestřička a administrativní účet programu Účetní. Ve Vašem programu LÉKAŘSKÁ  POŠTA lze kompletně spravovat emailovou poštu ordinace a taky poštu ze státní datové schránky.

 

 

 

Cena za program je konečná Uživatel neplatí za počet odeslaných a přijatých zpráv.

 

 

 

Parametry programu a služby jsou pro obě strany podrobně popsány v prezentacích na adrese www.lekarskaposta.cz a na adrese www.ezdravotnictvi.cz.

 

 

 

CHYTRÝ KALENDÁŘ VIZIT SMART BOOKING 12

 

 

 

Dodavatel se zavazuje dodat do ordinace objednatele inteligentní online kalendář VIZIT SMART BOOKING. Pokročilý organizační a objednávací systém dokáže pacienta sám objednat a vyřídit za Vás všechny potřebné věci před i po návštěvě ordinace (připomínky, emaily, formuláře, úkoly personálu).

 

 

 

Chytrý kalendář na míru přizpůsobí Vaší práci a Vašim lékařským službám. Systém je plně online a responzivní pro pacienta i pro lékaře. Objednávky lze vyřizovat z počítače, z mobilu, odkudkoliv. Zároveň je celý systém připraven na telemedicínu 21.století včetně telefonické linky v systému.

 

 

 

Více aktuálních informací o systému naleznete na adrese: www.chytrykalendar.cz

 

 

 

Licence je zakoupena na 12 měsíců a začíná běžet po odevzdání systému objednateli.

 

 

 

K modulu SMART BOOKING dostáváte i platební a fakturační modul VIZIT KASA pro platby kartou v ordinaci, pro automatickou fakturaci a hlídání splatnosti.

 

 

 

Online systém SMART BOOKING je propojený s dalšími moduly lékařského programu VIZIT.

 

 

 

VIZIT Vám poskytuje další možnosti. Aktualizujte si svůj program podle Vašich potřeb:

 

 

 

VIZIT AIS – kompletní ambulantní systém pro soukromé ordinace, který je online a funguje na jakémkoliv zařízení s internetem, v ordinaci nebo u Vás doma.

 

 

 

LÉKAŘSKÁ POŠTA – šifrovaná komunikace s pacienty podle pravidel GDPR. Nabízí rovněž možnost zabezpečené komunikace s jakoukoliv ordinací v České republice.

 

 

 

Pro rozšíření Vašeho VIZIT programu kontaktujte svého osobního operátora.

 

 

 

Online ambulantní systém VIZIT byl v roce 2019 kontrolován Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). VIZIT splňuje přísná kritéria bezpečnosti a pravidla GDPR.

 

 

 

PÍSEMNÁ GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ 6 MĚSÍCŮ

 

 

 

Věříme, že náš organizační a objednávací program VIZIT SMART BOOKING je nejlepším organizačním a objednávacím kalendářem pro lékařské ordinace na trhu! Počet chytrých funkcí je skutečně ohromný. Můžete se o tom sami přesvědčit.

 

 

 

Dáváme Vám proto tuto písemnou garanci. Pokud s naším programem nebudete spokojeni, vrátíme Vám garantovanou částku zpátky na Váš účet. Podmínky garance jsou naprosto jednoduché. Pokud po 6 měsících aktivního a řádného užívání všech chytrých funkcí VIZIT SMART BOOKING ve vaší denní ambulantní praxi a po vyřízení nejméně 80 objednaných termínů reálným uživatelem, prohlásíte, že Vám program nevyhovuje a odešlete nám písemný požadavek s důvodem Vaší nespokojenosti na uplatnění garance, garantovanou částku Vám vrátíme.

 

 

 

Tato garance platí 6 měsíců od zprovoznění licence objednávacího programu VIZIT SMART BOOKING ve Vaší ordinaci. Věříme, že VIZIT SMART BOOKING bude pro Vás skutečně dobrým pomocníkem a novým zážitkem ve Vaší odborné lékařské kariéře.

 

 

 

IT SLUŽBY ZDARMA – KOMPLETNÍ NASTAVENÍ KALENDÁŘE V HODNOTĚ 4.000 KORUN

 

 

 

Naším váženým klientům poskytujeme nadstandardní péči servisního oddělení. Při zakoupení, zaplacení a využití celé licence VIZIT SMART BOOKING můžete využít kompletní nastavení Chytrého kalendáře pro Vaši ordinaci na míru a zdarma. Nastavení obsahuje zejména nastavení časových bloků, nastavení služeb, nastavení uživatelů, nastavení objednávání na stránkách ordinace.

 

 

 

Tuto službu lze zdarma využít 6 měsíců od zprovoznění licence objednávacího programu VIZIT SMART BOOKING ve Vaší ordinaci.

 

 

 

Vhodný termín služby si pohodlně rezervujte v Chytrém kalendáři.

 

 

 

IT SLUŽBY ZDARMA – ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU ORDINACE V HODNOTĚ 1.000,- KORUN

 

 

 

Snadné a intenzivní, vzdálené zaškolení provedou naší technici elektronicky, přímo na Vašem počítači. K dispozici dostanete i krátké instruktážní videa, která Vám představí jednotlivé funkce. Zaškolení je poskytováno maximálně 2 osobám, které určí objednatel.

 

 

 

Při zakoupení, zaplacení a využití celé licence VIZIT SMART BOOKING můžete využít kompletní zaškolení pro Vaši ordinaci zdarma. Tuto službu lze zdarma využít 6 měsíců od zprovoznění licence objednávacího programu VIZIT SMART BOOKING ve Vaší ordinaci.

 

 

 

Vhodný termín služby si pohodlně rezervujte v Chytrém kalendáři.

 

 

 

IT SLUŽBY ZDARMA – IMPORT KARTOTÉKY PACIENTŮ V HODNOTĚ 3.500 KORUN

 

 

 

Odborným a zabezpečeným způsobem Vám naše IT podpora převede kartotéku pacientů do programu VIZIT. Práce s kalendářem se tak stane zcela plynulou a je možné plně využít všech chytrých funkcí. Používáním kartotéky v rámci objednávání pacientů můžete snadno zabezpečit pravidelnou aktualizaci údajů v kartotéce a zvýšit její hodnotu.

 

 

 

Export kartotéky ze stávajícího ambulantního programu (případné dešifrování kartotéky) provede Objednatel a dodá ho zabezpečený způsobem IT pracovníkům Dodavatele. Při práci s kartotékou a osobními údaji, se obě smluvní strany zavazují k bezpodmínečnému dodržování zásad ochrany osobních údajů a pravidel GDPR. Tato služba je poskytována pouze na základě přísných bezpečnostních pravidel a postupů, které musí dodržovat jak Dodavatel tak Objednatel.

 

 

 

Při zakoupení, zaplacení a využití celé licence VIZIT SMART BOOKING můžete využít import kartotéky pacientů pro Vaši ordinaci zdarma. Tuto službu lze zdarma využít 6 měsíců od zprovoznění licence objednávacího programu VIZIT SMART BOOKING ve Vaší ordinaci.

 

 

 

Vhodný termín služby si pohodlně rezervujte v Chytrém kalendáři.

 

 

 

VOUCHER NA NASTAVENÍ AMBULANTNÍHO SYSTÉMU VIZIT AIS ZDARMA – NASTAVENÍ V HODNOTĚ 5.000 KORUN

 

 

 

Můžete používat kompletní moderní ambulantní systém zcela bez instalace. Informační online technologie 21. století Vám v ordinaci ulehčí denní praxi, i pracovní administrativu. Vyzkoušejte online ambulantní program VIZIT AIS.

 

 

 

Nastavení obsahuje zejména kompletní nastavení účtu ordinace a účtu správce. Nastavení vyúčtování na pojišťovny, nastavení elektronického podpisu a SUKL certifikátu, nastavení ereceptů a eneschopenky. Slevový voucher můžete využít 90 dní od zaplacení této objednávky.

 

 

 

NASTAVENÍ IT SLUŽEB SERVISNÍM ODDĚLENÍM

 

 

 

Našim nejváženějším klientům poskytneme nadstandardní péči servisního oddělení. Nastavení Chytrého kalendáře pro ordinace máte od nás zdarma.

 

 

 

———————————

 

 

 

LETÁČKY PRO CHYTRÝ KALENDÁŘ DO ČEKÁRNY 600 KUSU

 

 

 

Na základě objednávky Vám doručíme do ordinace informační letáčky o Chytrém objednávání, které budou vytištěné přímo pro Vaší ordinaci. Do 30 dnů Vám přijde do ordinace bezplatně balíček letáčků, které si umístíte do čekárny.  V případě jakýchkoliv otázek nás kontaktujte.

 

 

 

IT SLUŽBY – ODBORNÁ ÚPRAVA KARTOTÉKY PACIENTŮ 

 

 

 

Opravíme Vaši kartotéku do takové míry, do jaké to bude možné. Naši IT technici provedou ruční úpravu Vaší staré kartotéky. Některé starší ambulantní programy nevyžadují dodržování pravidel databáze a uživatelé proto ukládají informace do polí, které pro tyto data nejsou určena. To může způsobit problém při převodu kartotéky do moderních online systémů, které využívají konkrétní data pro automatické služby a procesy při zpracování výpočetních úkonů a při komunikaci s klienty. Pokusíme se pro Vás opravit co nejvíce databázových chyb v kartotéce, co jen to bude možné.

 

 

 

Používání moderního ambulantního systému VIZIT Vám následně zaručí mít kartotéku pacientů (data, kontakty, doklady) v maximálně funkčním stavu, co do velké míry zvyšuje hodnotu Vaší kartotéky a možnosti práce s ní.

 

 

 

Export kartotéky ze stávajícího ambulantního programu (případně dešifrování kartotéky) provede Objednatel a dodá ho zabezpečeným způsobem IT pracovníkům Dodavatele. Při práci s kartotékou a osobními údaji, se obě smluvní strany zavazují k bezpodmínečnému dodržování zásad ochrany osobních údajů a pravidel GDPR. Tato služba je poskytována pouze na základě přísných bezpečnostních pravidel a postupů, které musí dodržovat jak Dodavatel tak Objednatel.

 

 

 

IT SLUŽBY – ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU ORDINACE 950,-

 

 

 

Snadné a intenzivní, vzdálené zaškolení provedou naší technici elektronicky, přímo na Vašem počítači. K dispozici dostanete i krátké instruktážní videa, která Vám představí jednotlivé funkce. Zaškolení je poskytováno maximálně 2 osobám, které určí objednatel.

 

 

 

Vítejte ve společnosti MICROSITE CZ s.r.o.
Děkujeme vám za zájem o naše aplikace a služby („služby“). Služby poskytuje společnost MICROSITE CZ s.r.o., IČ: 24776653, zapsaná v obchodním rejstříku

 

 

 

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

 

 

 

Věříme, že jsme schopni připravit celý objednávací program tak, abyste s ním byli spokojeni, a aby Vám skutečně ulehčil práci ve Vaší ambulantní praxi. Dáváme Vám na to přímo tuto písemnou garanci. Pokud s naším programem nebudete spokojeni, vrátíme Vám celou částku (suma bez DPH) zpátky na Váš účet. Podmínky garance jsou naprosto jednoduché. Pokud po 6 měsících aktivního a řádného používání VIZIT SMART BOOKING ve vaší denní ambulantní praxi a po vyřízení nejméně 60 objednaných termínů reálným uživatelem, prohlásíte, že Vám program nevyhovuje a odešlete nám písemný požadavek s důvodem Vaší nespokojenosti na uplatnění garance, peníze Vám vrátíme. Nejsou v tom žádné háčky. Tato garance platí 6 měsíců od spuštění objednávacího programu. Věříme, že VIZIT SMART BOOKING bude pro Vás skutečně dobrým pomocníkem a novým zážitkem ve Vaší odborné lékařské kariéře.

 

 

 

Publikace těchto VSP
Verze 1.0 těchto VSP publikována dne  1.05.2020
Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost MICROSITE CZ s.r.o., naleznete na kontaktní stránce.